Uniunea practicienilor de medicina alternativa detine ,,Ordinul Practicienilor de medicina complementara si alternativa din ROMANIA,, si,, MARCA INREGISTRATA A ACESTUIA,, , toate drepturile pe care le ofera legea 118/2007 apartin UPMCA - singura organizatie profesionala a practicienilor de medicina alternativa din Romania
 UPMCA detine marca inregistrata si pentru Uniunea practicienilor de medicina alternativa cat si pentru ORDINUL PRACTICIENILOR de medicina alternativa , ca urmare nici o entitate fizica sau juridica nu poate folosi cuvintele , nu poate organiza cursuri pe medicina alternativa ,nu poate oferi avize fara acordul UPMCA .
 OPMCA detine REGISTRUL UNIC al practicienilor de medicina alternativa ! Orice formare pe domeniul alternativ fara avizul UPMCA este ilicita ! 
 
1 .Pentru Autorizarea practicienilor de medicina alternativa
aviz                                                       
 
 
 
 
  
Ordinul practicienilor din Romania este detinut de catre UPMCA ( conform cu marca inregistrata ) iar formarea profesionala se desfasoara conform cu reglementarile UPMCA.
 
Prin avizul primit pentru libera practica veti fi inscrisi in REGISTRUL UNIC  AL  PRACTICIENILOR DE MEDICINA COMPLEMENTARA si ALTERNATIVA , avand dreptul la stampila si semnatura pentru tratamentele alternative propuse si raspunzand penru eventualele daune aduse pacientilor.
Profesionistii avizati pentru libera practica sunt obligati sa tina un registru al tuturor pacientilor care ii acceseaza serviciile alternative , sa noteze toate tratamentele recomandate acestora si sa aiba acordul fiecarui pacient pentru tratament.
 
   Pentru avizare, UPMCA are comisii specializate pentru fiecare ramura conduse de specialisti de renume din domeniu care vor analiza documentele depuse , vor lua in calcul cursurile efectuate si formatorii la cares s-au efectuat cursurile si vor trimite avizul.
 
    Pentru obtinerea avizului de LIBERA PRACTICA, prima etapa este efectuarea Cursului de TEHNICIAN  NUTRITIONIST (daca nu sunteti medic),intrucat orice vindecare incepe cu o alimentatie corecta si reprezinta prima etapa in formarea unui practician de medicina complementara si alternativa.
  
 
 

Pentru obtinerea avizului de libera practica  si respectiv aderarea la ORDINUL PRACTICIENILOR  UPMCA se depun pe mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. urmatoarele acte :

 • pozele diplomelor ce indica pregatirea specifica (minim obligatoriu tehnician nutritionist calificare 1080h pana in anul 2020 si diploma nivel 5 incepand cu 2021)
 •  document identitate CI
 •  ultima diploma de studii 
 • poza taxei de aderare/avizare -520ron/2ani pentru terapeuti si 1120ron/2 ani pentru medici 
 • formularul de aderare/avizare de mai sus 

Avizul de libera practica se elibereaza cu valabilitate 2 ani ,dupa care se reiinoieste .

Pentru REANOIREA AVIZULUI se trimite AVIZUL VECHI si DIPLOMA de PARTICIPARE CONGRES 

 

DESCHIDEREA FIRMEI pentru cabinet se face pe codul CAEN - 8690 - Alte activitati referitoare la sanatate umana

Documente necesare avizarii pentru FORMATORI :

 • - suport curs (format electronic)

 • - CV traineri

 • -fisa de autoevaluare 

 Asociatia Internationala Masterclass - www.masterclass.ro este singurul formator agreat UPMCA pentru cursul de tehnician nutritionist care si-a depus documentele necesare pentru recunostere si evaluare  si a fost acceptat de catre comisiile de specialitate.

Va recomandam sa verificati cursul la care doriti sa va inscrieti intrucat sunt o multime de asa zise cursulete finalizate cu diplome de participare pe care nu le recunoastem ! cat si asa zisa diploma de ,,reflexoterapeut ,, modul ... nu sunt recunoscute !

Presedinte Comisie de avizare :

prof.Dr. Veronica Mitescu

 

2. Pentru Autorizarea practicienilor asociati : - Masaj terapeutic

  Descarca document aderare

  Descarca document avizare

  Descarca document reavizare 

Pentru REAVIZARE  se completeaza documentul avizare si se scrie REAVIZARE si codul pe care il detineti ,

se trimit pe mail - copie dupa AVIZUL VECHI si DIPLOMA de participare la Congres 

 - Se trimit documentele :

 •     CI ,
 •     act de studiu masaj - tehnician maseur ,
 •     sau scoala postliceala masaj

 

                                                     REGULAMENTUL  OPMCA

                                        de practicare a TERAPIILOR ALTERNATIVE

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art.1    Prezentul Regulament se organizează şi funcţionează în baza legii 118/2007  şi a  UPMCA detinatoare a  marca inregistrata pe domeniul de mediciina alternativa sectiile de formare profesionala (cursuri) si servicii alternative ,  conform marcilor inregistrate afisate pe site www.upmca.ro

Art. 2   UPMCA detine OPMCA – ordinul practicienilor de medicina alternativa

Art. 3    OPMCA detine REGISTRUL UNIC al Practicienilor si terapeutilor de terapii complementare pentru medicina alternativa

Art.4  Orice curs pe domeniul de medicina alternativa si practici alternative recunoscut de UPMCA si finalizat cu eliberarea avizului de libera practica trebuie supus evaluarii UPMCA

Art. 5 Dosarul trebuie sa contina : - cazuistica pentru terapiile noi pentru care nu exista cazuistica , suport de curs , CV formatori

Art. 6 – Orice curs care nu detine avizul UPMCA si al OPMCA este considerat ilicit .

Art.7 – Toti practicienii de medicina alternativa pe domeniile mentionate de lege cat si cele noi neincluse trebuie sa adere la Ordinul Practicienilor de medicina alternativa al UPMCA , UPMCA detinand marca inregistrata pe domeniul de medicina alternativa. Se denumeste Practician de medicina alternativa orice Practicant al domeniilor medicinii alternative recunoscute prin lege sau a celor adaugate de UPMCA ca urmare a dosarelor constatatoare de cazuistica depuse ,avand pregatirea de minima calificare de tehnician nutritionist 1080h conform cu cerintele UPMCA sau calificare pe domeniul alternativ recunoscut de UPMCA

Art. 8  Practicienii de medicina alternativa care nu sunt medici trebuie sa aiba minim un curs de calificare pe domeniul alternativ (recunoscut de UPMCA )si sa  detina avizul de libera practica eliberat de ordinul Practicienilor OPMCA al UPMCA

Art.9 Practicienii care detin cabinete de medicina alternativa trebuie sa respecte detaliile pentru cabinetelor descrise in anexa Legii 118/2207

Art.10  Cabinetele practicienilor de medicina alternativa nu se considera cabinete medicale si nu se supun normelor cabinetelor medicale

Art.11 . Cabinetele pot fi deschise in orice spatii cu marimea de peste 12m respectand standardele de igiena a oricarei locatii publice

Art 12 . Practicile de medicina alternativa se vor desfasura sub Codul CAEN 8690 -Alte activitati referitaoare la sanatatea umana si/sau  9604 -Activitati de intretinere corporala

Art 13. Practicienii sunt obligati sa indeplineasca in cabinet doar practicile pentru care detin aviz de libera practica si competente .

Art.14. Avand in vedere ca boala are 7 stadii , practicienii de medicina alternativa se vor axa pe primele 4 stadii ale bolii respectiv preventie iar pe celelalte (respectiv cazuri cu diagnostic pus de medic)doar cu acordul pacientului pentru practicile alternative , de a fi tratat de catre practicianul respectiv .

Art.15 Fiecare Practician si Terapeut trebuie sa fie inscris in ORDINUL PRACTICIENILOR de medicina alternativa ,sa aiba numar in REGISTRUL UNIC al practicienilor de medicina alternativa si sa detina REGISTRUL de EVIDENTA al PACIENTILOR cu toti  pacientii si data la care a accesat serviciile alternative , cu tratamentul si terapiile alternative indicate

Art.16 Fiecare practician/terapeut/medic de medicina alternativa trebuie sa detina stampila cu codul oferit de REGISTRUL UNIC al OPMCA (UPMCA)

Art.17 Fiecare practician este obligat sa noteze meniurile, suplimentele si terapiile recomandatate pacientului

Art. 18 In cazul reclamatiilor Presedintele poate delega un alt membru pentru investigarea situatiei

Art.19  Preşedintele comisiei de avizare are următoarele atribuţii:
a)    organizează şi conduce activitatea a comisiei;
b)    organizează completele de judecată a cauzelor disciplinare;
c)    răspunde de evidenţa cauzelor disciplinare;
d)    reprezintă comisia de disciplină în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice;
e)    informează organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisie şi a problemelor apărute în cursul desfăşurării cercetărilor disciplinare ori soluţionării cauzelor;
f)    propune proiectul de buget necesar desfăşurării activităţii comisiei;
g)    prezintă adunării generale raportul anual al activităţii comisiei..


Art.20    Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de către complete de judecată formate dint-un număr de membri după cum urmează:
a)    3 membri pentru comisiile de disciplină de la nivelul teritorial;
b)    5 membri pentru Comisia Superioară de Disciplină.


Art.21    Alcătuirea completelor de judecată se va face astfel încât să fie asigurată o repartiţie  cît mai  echilibrată a cauzelor pentru toţi membrii comisiei de disciplină.


Art.22    Pe parcursul judecării cauzei disciplinare se va păstra componenţa completului de judecată. Daca din motive obiective se impune înlocuirea unui membru al completului de judecată, noul membru va fi desemnat de preşedintele comisie de disciplină în baza cererii motivate a membrului aflat în imposibilitate de a mai participa la judecarea cauzei.
Un membru al completului de judecată înlocuit potrivit alineatului precedent nu mai poate participa la judecarea cauzei respective.


Art.23    Şedinţele de judecată a cauzelor disciplinare nu sunt publice.
Pe parcursul audierii, medicul  poate fi asistat de un coleg sau de un avocat.
Membrii comisiilor de disciplină precum şi pesoanele implicate în activitatea comisiei de judecată sunt obligate să păstreze confidenţialitatea  cu privire la toate datele şi informaţiile de care au luat cunoştinţă.


Art.24 Desfăşurarea şedinţelor de judecată ale fiecărui complet vor fi consemnate sub forma de procese-verbal de şedinţă.
Fiecare proces verbal va fi semnat la sfârşitul şedinţei de membrii completului şi va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare.
Procesul verbal va putea fi întocmit şi de personalul administrativ.


Art.25  Procesul verbal de şedinţa, întocmit la fiecare şedinţa  va conţine următoarele elemente:
a)    data in care a avut loc şedinţa;
b)    membrii  completului de judecată;
c)    consemnarea celor întâmplate  în timpul şedinţei;
d)    actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare;
e)    măsurile dispuse în soluţionarea cauzei de către completul de judecată;
f)    semnăturile membrilor  completului de judecată si a persoanei care a redactat procesul verbal.


Art.26  Procesul verbal se va ataşa, împreuna cu celelalte documente, la dosarul cauzei disciplinare. Toate filele  dosarului disciplinar vor fi numerotate, in ordinea in care au fost primite, si păstrate şnuruit in dosarul disciplinar (se va numerota si şnurui tot ce se depune in dosar: sesizarea, decizia biroului, adresa de convocare a medicului sau a altor persoane, dovezile de comunicare, fisele medicale sau alte documente, declaraţiile martorilor etc).


Art.27 Toate adresele sau comunicările făcute de  către completul de judecată se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau se vor înmâna, sub semnătura de primire, persoanei căreia îi sunt destinate.
Un exemplar al adreselor sau comunicărilor se va păstra la dosarul cauzei disciplinare împrena cu dovada de primire sau de înmânare.


Art.28 Comisia de disciplină are dreptul să efectuieze toate actele necesare soluţionare cauzei.


CAPITOLUL II
Înregistrarea cererii şi declanşarea acţiunii disciplinare
Art.29 Toate sesizările, plângerile – daca conţin elementele  îndreptate împotriva unui medic sau terapeut sau practician de medicina alternativa, se vor înregistra in Registrul Intrări –Ieşiri al UPMCA . plangerea se poate depune pe mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Plângerea, sesizarea purtând numărul de intrare si data la care a fost primita, se va înainta Biroului Consiliului in prima şedinţa.


Art.30  Biroul consiliului este obligat ca, in prima şedinţa convocata după data primirii sesizării, sa analizeze sesizarea primita si sa adopte o decizie cu una din variantele prevăzute .
Daca biroul consiliului se autosesizează potrivit Legii 118/2008  din România, se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declanşarea procedurii disciplinare. In decizia de autosesizare se vor menţiona elementele care au stat la baza luării acestei decizii, eventual, acolo unde este cazul, se vor ataşa si dovezile corespunzătoare.


Art.31 Sesizarea împreuna cu decizia biroului consiliului, daca s-a dispus declanşarea procedurii disciplinare, se înaintează către comisia de  jurisdicţie unde se va înregistra in registrul de acţiuni disciplinare.
Numărul de înregistrare a sesizării in Registrul de acţiuni disciplinare va constitui numărul dosarului disciplinar.
După înregistrarea sesizării, secretariatul comisiei de  jurisdicţie o va ataşa deciziei biroului consiliului si in baza numărului de inregistare, va constitui dosarul cauzei


Art.32 Comisia de jurisdicţie din cadrul OPMCA, ori persoane anume desemnate de către aceasta, va efectua cercetarea cauzei disciplinare iar după terminarea cercetării va trimite dosarul către comisia de disciplină cu propunerea de sancţionare ori nesancţionare a medicului, terapeutului,practicianului cercetat.
Cercetarea disciplinară de la nivelul comisiei de jurisdicţie se va finaliza cu întocmirea de către persoana care a făcut cercetarea a unui referat cu privire la:
a)     prezentarea datelor de identificare a persoanei care a făcut sesizarea;
b)    prezentarea reclamaţiei şi a faptei;
c)    probele administrate;
d)    dacă este cazul, analiza medicală a cazului;
e)    propunerea de sancţionare sau nesancţionare.


Art.33 După întomirea referatului, ancheta disciplinară de la nivelul comisiei de jurisdicţie se consideră terminată iar dosarul se trimite către comisia de disciplină
Acţiunea disciplinară va fi susţinută în faţa comisie de disciplină de către un membru al comisiei de jurisdicţie ori de către o altă persoană din cadrul departamentului de jurisdicţie.


Art.34 Daca decizia biroului consiliului este de respingere a sesizării ca vădit nefondata, un exemplar al  acesteia se va trimite prin scrisoare recomandata persoanei care a făcut sesizarea.
In decizia de respingere a sesizării se va face menţiune despre posibilitatea persoanei care a făcut sesizarea de a contesta aceasta decizie in termen de 30 de zile de la comunicare si ca se va depune contestaţia la sediul colegiului local.  Competenta de soluţionare a  contestaţiei revenine Biroului Executiv al UPMCA din România.
In termen de 3 zile de la data primirii contestaţiei, secretarul biroului consiliului  va înainta contestaţia si sesizarea către Biroul Executiv al UPMCA din România.
Dacă Biroul Executiv al Consiliului Naţional consideră că se impune deschiderea unei anchete disciplinare va emite o decizie prin care va dispune declanşarea anchetei disciplinare la nivelul colegiului teritorial.

CAPITOLUL III
Cercetarea disciplinară

Art.35 După primirea sesizării si a deciziei biroului consiliului de declanşare a anchetei disciplinare si după constituirea dosarului disciplinar potrivit art.9, comisia de  jurisdicţie va notifica prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire medicul reclamat, cu privire la următoarele aspecte:
a)    începerea anchetei disciplinare;
b)    precizarea pe scurt a obiectului sesizării,
c)    data şi orele prezentării pentru audiere la comisie de  jurisdicţie;
d)    adresa comisiei de disciplină.
La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizării.
Medicul, terapeutul ,practicianul va fi informat si va fi convocat cu cel puţin 7 zile înaintea datei la care urmează sa aibă loc  audierea de către comisia de jurisdicţie sau de către o persoană desemnată de aceasta.
Comisia de  jurisdicţie, la solicitarea medicului, poate stabili un alt termen de audiere.


Art.36 Medicul/,practicianul/,terapeutul de medicina alternativa chemat pentru audiere la comisie poate da si explicaţii scrise (aceasta prevedere se va interpreta in sensul ca nu este obligat sa dea explicaţii scrise, dar trebuie sa ştie că, dacă doreşte, are acest drept).
In situaţia în care reclamatul s-a prezentat la comisia de  jurisdicţie pentru audieri, declaraţiile acestuia vor fi consemnate si ataşate la dosarul disciplinar.
Neprezentarea medicului nu împiedică desfăşurarea procedurilor disciplinare ori judecarea cauzei.
Pe tot parcursul cercetării disciplinare medicul are dreptul să fie audiat.


Art.37 După audierea medicului reclamat şi după administrarea ori căror probe considerate ca fiind necesare soluţionării cauzei, comisia de jurisdicţie trimite dosarul către comisia de disciplină cu propunerea de nesancţionare ori cu propunerea de aplicare a uneia din sancţiunile prevăzute de lege.
Completul de judecată ce va judeca cauza nu este ţinut în soluţia pe care o va pronunţa de propunerea făcută de comisia de jurisdicţie.


Art.38 Primind dosarul disciplinar întocmit de comisia de jurisdicţie,  preşedintele comisiei de disciplină va stabili completul de judecată şi va convoca completul respectiv.
Despre data primului termen de judecată va fi informată şi comisia de jurisdicţie.


Art.39 Practicianul  reclamat va fi audiat de completul de judecată numai după ce, în prezenta acestuia, reprezentantul comisiei de jurisdicţie citeşte referatul cu privire la cauza disciplinară şi propunerea de sancţionare ori nesancţionare.
Pe tot parcursul  cercetării disciplinare şi judecării cauzei, medicul are dreptul să consulte dosarul disciplinar.


Art.40 Completul de judecată, după caz, va decide  cu privire la următoarele aspecte:
a)    dacă si la ce dată va fi audiată persoana care a făcut sesizarea;
b)    dacă este nevoie să fie audiate şi alte persoane;
c)    dacă este nevoie să fie consultate anumite documente medicale ori alte înscrisuri;
d)    dacă faţă de natura cauzei este necesară, efectuarea unei expertize, consultarea unei comisii de specialitate ori a unor personalităţi în domeniu;
e)     efectuarea unei documentări suplimentare în cauză prin consultarea literaturii medicale de specialitate;
f)    orice alte măsuri necesare unei juste şi corecte soluţionări a cauzei.
Despre toate aceste lucruri se va face menţiune in procesul verbal de şedinţa al  completului de judecată, proces verbal care se va depune,  la dosarul cauzei.


Art.41 Tot în şedinţă, dacă se consideră necesar ca anumite informaţii să fie primite de la diferite instituţii medicale sau alternative, completul de judecată poate dispune să se facă adresă/adrese la instituţiile respective prin care să fie solicitate datele si informaţiile necesare.
În adresa de solicitare se va menţiona data următoare de întrunire a comisiei de disciplină, dată la care este nevoie de materialele solicitate.


Art.42 Dacă la următoarea şedinţa s-au adunat toate materialele, datele şi informaţiile solicitate de comisia de disciplină, dacă s-au audiat toate persoanele care au fost stabilite, dacă nu mai sunt alte aspecte de lămurit, comisia va analiza toate declaraţiile, probele, înscrisurile, expertizele şi va adopta una din soluţiile prevăzute de practicarea terapiilor alternative. În procesul verbal de sedinţă se vor consemna cele întamplate ori dispuse în acea şedinţă precum, şi dacă este cazul, soluţia adoptata în soluţionarea cauzei disciplinare
Dacă se constată că nu s-au primit toate informaţiile solicitate sau dacă comisia consideră că se impun clarificate unele aspecte ori împrejurări, se va face menţiune despre aceste aspecte în procesul-verbal de şedinta şi se vor dispune măsurile care se impun.


Art.43 Soluţia  adoptată şi consemnată în procesul-verbal de şedintă, va fi materializată sub forma unei decizii scrise, care va trebui să conţină în mod obligatoriu elementele prevazute de UPMCA, respectiv:
a)    numarul deciziei şi data pronunţării;
b)    componenţa comisiei de disciplină;
c)    descrierea pe scurt a faptei ce a facut obiectul acţiunii disciplinare;
d)    arătarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile folosite ca probă, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc.);
e)    faptele, împrejurările care au constituit abaterea disciplinară, deontologică ori de practică medicală şi elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplina. Comisia de disciplină va folosi în argumentarea soluţiei pronunţate, atunci cand este cazul şi  posibil, literatura medicală de specialitate, făcându-se, totodată, mentiune in decizia pronuntata despre opiniile stiintifice din literatura medicala, precum si despre elementele de identificare ale materialului stiintific folosit (cursul, tratatul, articolul etc., editura, anul publicarii sau numarul si anul, in cazul revistelor medicale, numarul paginii etc.);
f)    sanctiunea aplicata;
g)    eventualele  măsuri complementare.
h)    temeiul legal al adoptarii ei (articolele din Legea ….. si cele din Codul de deontologie medicala, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de Practician ssi/sau Terapeut de terapii complementare  sau din regulamentele de ordine interna ori din alte acte normative care au fost incalcate de numitul practician/terapeut/medic vinovat);
i)    termenul de contestare si instanta competenta;
j)    semnaturile presedintelui comisiei de disciplina, si stampila institutiei.


Art.44 Decizia de sanctionare si semnarea ei   se comunica persoanelor prevazute de OPMCA

Art45 Referitoar la persoanele neiregistrate in OPMCA si care nu detin Avizul de libera practica oferit de OPMCA al UPMCA cazurile se considera din start incheiate cu invinovatirea celor care isi atribuie statutul de terapeut ,practician sau medic de medicina alternativa fara acordul si avizul UPMCA ,nedetinant pregatirea necesara si recunoscuta de UPMCA


Art.46 Contestaţia împotriva deciziei comisiei de disciplina – depuse la UPMCA,  va avea un numar de inregistrare si impreuna cu o adresa de inaintare si dosarul cauzei, se va trimite catre presedintele UPMCA din România spre competentă soluţionare.
In adresa de inaintare se va face referire la data inregistrarii contestatiei, si numarul de pagini pe care îl conţine dosarul disciplinar ce se va trimite împreună cu contestaţia.


Art.47 Biroul Executiv al UPMCA  Romînia, primind contestaţia şi dosarul disciplinar îl înaintează comisei de jurisdicţie a Consiliului Naţional spre analiză, o eventuală completare şi constituirea dosarului de recurs ce urmează să se prezente spre soluţionare   Comisiei Superioare de Disciplină


Art.48 Dispozitiile procedurale se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste functionarea Comisiei Superioare de Disciplina.


Art.49 Soluţionănd contestaţia Comisia Superioară de Disciplină a UPMCA, după ascultarea părţilor şi, eventual, administrarea tuturor probelor apreciate ca fiind necesare, pronunţă una dintre următoarele soluţii
a)    admite contestaţia şi, pe cale de consecinţă, anulează decizia comisiei de disciplină de la nivel teritorial;
b)    admite în parte contestaţia şi aplică o sancţiune mai mică decât sancţiunea aplicată la nivel local;
c)    respinge contestaţia şi menţine decizia pronunţată de către comisia de disciplină de la nivel teritorial;
d)    aplică una dintre sancţiunile prevăzute de lege.


Art.50
 Decizia pronunţată de Comisia Superioară de Disciplină se comunică persoanei care a făcut contestaţia, medicului cercetat disciplinar, colegiului teritorial unde s-a soluţionat la fond cauza disciplinară şi instituţiilor interesate dacă sancţiunea aplicată vizează suspendarea dreptului de liberă precatică ori ridicarea lui.


Art.51 La Comisia Superioara de Disciplina se va pastra numai un exemplar al deciziei pronuntate

Top of Form

 

Bottom of Form